Główna Aktualności OGŁOSZENIE: nabór na stanowisko Asystenta Rodziny
OGŁOSZENIE: nabór na stanowisko Asystenta Rodziny PDF Drukuj Email
Wpisany przez Andrzej Czerwiński   
czwartek, 25 czerwca 2015 13:31

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy

ogłasza nabór na wolne stanowisko

Asystenta Rodziny

w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

 

 

 

Do głównych zadań osoby, zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny
będzie należało między innymi:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji
 • z pracownikiem socjalnym
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej,
  planu pracy
 • z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej
 • udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności
  prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego
 • udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych
 • udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych
 • udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu wychowawczych z dziećmi
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie
  prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych
 • udzielanie wsparcia rodzinom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną
 • współpraca z innymi pracownikami zaangażowanymi w proces wsparcia rodziny

oraz innych czynności wynikających z realizacji Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 nr 149 poz. 887).

 

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie
 • wykształcenie: wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie
  lub praca socjalna
 • doświadczenie zawodowe:
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • na stanowiska Asystent Rodziny, udokumentowany co najmniej 2 ? letni staż pracy przy wykształceniu
  wyższym na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna
 • na stanowiska Młodszy Asystent Rodziny, wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia,
  socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna

 

Wymagania pożądane:

 • udokumentowanie co najmniej roczne doświadczenie pracy z dziećmi lub rodziną
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi,
  przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych
 • obsługa komputera
 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres
 • odpowiedzialność
 • asertywność
 • rzetelność, systematyczność
 • komunikatywność i otwartość

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
 • kopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy
 • kopie świadectw pracy, referencji lub innego dokumentu potwierdzającego doświadczenie
  w pracy z dziećmi lub rodziną
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu
  w pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne
  przestępstwa skarbowe
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej
  oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona
 • podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku,
  gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego
  lub zatwierdzonego przez sąd.
 • podpisana klauzula o treści: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997
  o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm."

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie pocztą kompletu dokumentów
w terminie 
od dnia ukazania się ogłoszenia do 22 lipca 2015 roku

(decyduje data wpłynięcia dokumentów do OPS ) pod adresem:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy

ul. Falęcka 10, 02-545 Warszawa

lub dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie w Sekretariacie
z dopiskiem na kopercie: ,,Asystent Rodziny".

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

Informacje dodatkowe:

 • praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie
  zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych
  oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy (40 godz. tygodniowo)
 • praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika
  socjalnego. Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł także wykonywać wobec
  rodzin objętych asystą innych funkcji: kuratora sądowego, pedagoga, nauczyciela,
  wychowawcy, psychoterapeuty, nie może uczestniczyć w procesie decyzyjnym przyznawania
  świadczeń realizowanych przez m. st. Warszawę.
Załączniki:
Pobierz (ogłoszenie_AR_2015.doc)ogłoszenie_AR_2015.doc[Treść ogłoszenia w formacie DOC]53 Kb
Pobierz (ogłoszenie_AR_2015.pdf)ogłoszenie_AR_2015.pdf[Treść ogłoszenia w formacie PDF]249 Kb
Poprawiony: czwartek, 09 lipca 2015 12:04
 
Copyright © 2018 opsmokotow.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.