Formy pomocy
Formy pomocy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Andrzej Mróz   

1. Świadczenia pieniężne

Świadczeniami pieniężnymi pomocy społecznej są:

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy,
 • specjalny zasiłek celowy,
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie się

Kryterium dochodowe

 • na osobę samotnie gospodarującą - 701 zł
 • na osobę w rodzinie - 528 zł


Zasiłek stały

przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy, z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego.
Wysokość zasiłku stałego ustala się na podstawie:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł miesięcznie,
 • w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
 • Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.


Zasiłek okresowy

Przysługuje osobom i rodzinom bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium dochodowe, w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie.

Zasiłek okresowy ustala się:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku okresowego nie może być wyższa niż 418zł miesięcznie
 • w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny
 • kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między :

- kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby

- kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny

 • kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20zł miesięcznie.


Zasiłek celowy

przysługuje osobom i rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie. Jest to świadczenie jednorazowe, przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na:

 • zakup żywności
 • zakup leków i leczenia
 • zakup opału
 • zakup odzieży i obuwia
 • zakup niezbędnych przedmiotów użytku domowego
 • drobnych remontów i napraw w mieszkaniu
 • pokrycie kosztów pogrzebu


Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego

Jest to świadczenie przysługujące osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku pomoc może być przyznana niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.


Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

Jest to świadczenie przysługujące osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.


Specjalny zasiłek celowy

Jest świadczeniem, które może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nie
przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.


Zasiłek celowy na zasadach zwrotu

W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyznany zasiłek celowy pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.


Zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie

Pomoc w formie pieniężnej w celu ekonomicznego usamodzielnienia może być przyznana w formie jednorazowego zasiłku celowego lub nieoprocentowanej pożyczki.


Składki emerytalno - rentowe

Za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem (również współmałżonka) lub rodzeństwem, ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe nie przysługuje osobie, która w dniu złożenia wniosku:

 • ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) wynoszącego co najmniej 10 lat,
 • posiada okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) wynoszący 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.

 

2. Świadczenia niepieniężne

 • praca socjalna,
 • posiłek,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • sprawienie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencja kryzysowa,
 • schronienie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach
 • wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz
 • w ośrodkach wsparcia,
 • mieszkanie chronione,
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,


Praca socjalna

Świadczona jest na rzecz osób i rodzin bez względu na posiadany dochód. Ma na celu rozwinięcie i wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób nieradzących sobie w życiu codziennym. Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny.


Ciepły Posiłek

Jest to pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie, przysługująca osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.
Pomocą tą mogą być też objęte dzieci z rodzin o najniższych dochodach. Dożywianie dzieci odbywa się w szkołach, żłobkach, przedszkolach, ośrodkach szkolno-wychowawczych.


Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.


Sprawienie pogrzebu

Osobom zmarłym nie posiadającym osób bliskich oraz krewnych, lub gdy osoby te nie mają możliwości ich pochowania, przysługuje pogrzeb sprawiony na koszt Ośrodka Pomocy Społecznej.


Pomoc usługowa

Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne w miejscu zamieszkania

Usługi opiekuńcze są świadczone dla osób samotnych jak i osób w rodzinie, które z powodu wieku, choroby lub innych powodów wymagają pomocy innych osób a są ich pozbawione. Ośrodek Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala rodzaj, zakres, wymiar dzienny świadczonych usług oraz okres, przez który mają być świadczone, wysokość i sposób pobierania opłaty, uwzględniając zgłoszone przez osobę zainteresowaną potrzeby oraz
możliwość ich realizacji.


Usługi specjalistyczne dla osób psychicznie chorych w domu klienta
Osobom z zaburzeniami psychicznymi, w tym niepełnosprawnym intelektualnie, mogą być świadczone usługi specjalistyczne. Mają one na celu przygotowanie tych osób do codziennego, samodzielnego życia w środowisku. Ośrodek Pomocy Społecznej, przyznając usługi specjalistyczne, ustala rodzaj, zakres, wymiar dzienny świadczonych usług oraz
okres, przez który mają być świadczone, wysokość i sposób pobierania opłaty, uwzględniając zgłoszone przez osobę zainteresowaną potrzeby oraz możliwość ich realizacji.


Interwencja kryzysowa

To podejmowane działania na rzecz osób i rodzin mające na celu zapobieganie powstawaniu lub pogłębianiu się problemu. W ramach interwencji kryzysowej udziela się w szczególności poradnictwa specjalistycznego oraz schronienia dostępnego przez całą dobę.
Matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej mogą w ramach interwencji kryzysowej znaleźć schronienie i wsparcie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Do tych domów mogą być również przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi.


Poradnictwo specjalistyczne

Jest świadczone osobom i rodzinom, które, mają trudności w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Najczęstszą sferą poradnictwa są porady prawne, psychologiczne i rodzinne.


Domy Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej kompletuje dokumenty zgodnie z wytycznymi Warszawskiego centrum pomocy Rodzinie, w celu przyznania miejsca w domu pomocy społecznej osobom
wymagającym całodobowej opieki, której rodzina nie jest w stanie zapewnić.
Decyzję o skierowaniu i odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje Dyrektor Warszawskiego Centrum Pomocy.

 

Zasady ustalania odpłatności za pobyt w DPS

1. Mieszkaniec DPS ponosi odpłatność w wysokości nie większej niż 70% swojego dochodu
2. Małżonek, zstępni przed wstępnymi na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego (rodzinnego) zgodnie z zawartą umową
3. Gmina z której osoba została skierowana do pomocy społecznej

.........................................................................................................................................................

Poprawiony: wtorek, 02 października 2018 10:25
 
Copyright © 2021 opsmokotow.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.