Programy EFS - Wprowadzenie
Drukuj

Od stycznia 2012 roku Projekt systemowy pn. Mokotowski Program Integracji Społecznej rozpoczyna rekrutację uczestników do projektu. Uczestnikami projektu będzie 100 osób w wieku 18 - 64 lat; bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. korzystających ze wsparcia OPS.

Zasadniczym wsparciem, udzielanym w projekcie będzie praca asystenta rodziny, który w odróżnieniu od pracownika socjalnego (biorącego również czynny udział w pracy z rodzinami) ) nie ma uprawnień do udzielania wsparcia finansowego. Powoduje to możliwość i konieczność utworzenia planu pracy, polegającego głównie na intensywnych działaniach zmierzających do poprawy funkcjonowania rodzinnego i społecznego. Praca asystenta rodziny rozpoczyna się od określenia potencjałów i deficytów osób czy rodzin, które mają wspierać przez kolejne kilka miesięcy. Na podstawie tego nakreślony zostaje plan działania zmierzający do poprawy sytuacji życiowej uczestnika. Asystent pokazuje możliwości rozwiązania problemów, wybrnięcia z trudności, wspiera podczas działania, ale nigdy nie robi niczego za osobę, której udziela wsparcia. Towarzyszy i służy pomocą lecz nie zastępuje.

Do głównych zadań asystenta rodzinnego należy:

 • Ścisła współpraca z pracownikiem socjalnym.
 • Osobisty kontakt z prowadzonymi osobami/rodzinami, w szczególności przez spotkania, które odbywają się w miejscu zamieszkania lub innym miejscu uzgodnionym z daną osobą/ rodziną.
 • Diagnozowanie sytuacji rodziny/ osoby w oparciu o rzetelne badanie potrzeb i możliwości.
 • Opracowanie planu pomocy i modyfikowanie tego planu w trakcie pracy z osobą/rodziną i z jej udziałem.
 • Wspieranie rodziny poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym w szczególności w zakresie:
  1. prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi (budowanie prawidłowych więzi między członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych, pomoc dzieciom w nauce itd.),
  2. promowanie zdrowego stylu życia ( edukacje w zakresie higieny osobistej, prawidłowe odżywianie, edukacja w zakresie organizacji czasu wolnego itp.),
  3. gospodarowania budżetem domowym (planowanie i monitorowanie wydatków, oszczędne gospodarowanie mediami, dbałość o bieżące opłaty itp.),
  4. podziału obowiązków domowych na poszczególnych członków rodziny.

 

W ramach projektu przewiduje się również zajęcia z psychologiem (indywidualne i grupowe) oraz zajęcia terapeutyczne. Będą organizowane wyjazdy integracyjne rodzin, podczas których odbywać się będą zajęcia dla rodziców, dzieci oraz wspólne spotkania z psychologiem, terapeutą i pedagogiem.

Projekt skonstruowany kompleksowo i przewidziany w czasie około 2 lat umożliwi dostarczenie uczestniczącym rodzinom odpowiednich narzędzi i umiejętności, wyćwiczenie ich, co umożliwi dokonanie trwałych zmian w środowiskach.

logo pokl

 

 
Copyright © 2020 opsmokotow.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.