Asystenci Rodziny

     Od stycznia 2012 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy realizowanych jest Projekt systemowy pn. Mokotowski Program Integracji Społecznej. Uczestnikami projektu są osoby w wieku 18 ? 64 lat, głównie bezrobotne i nieaktywne zawodowo oraz ich rodziny, które korzystają ze wsparcia OPS.

    Zasadniczym wsparciem udzielanym w Projekcie jest praca asystenta rodziny, który w odróżnieniu od pracownika socjalnego (biorącego również czynny udział w pracy z rodzinami) nie ma uprawnień do udzielania wsparcia finansowego. Praca asystenta rodziny rozpoczyna się od określenia deficytów, potencjału, zasobów i możliwości osób czy rodzin, które maja wspierać przez kolejne kilka miesięcy. Na podstawie tego asystent wspólnie z rodziną i specjalistami pracującymi na jej rzecz tworzy plan pracy, polegający głównie na intensywnych działaniach zmierzających do poprawy funkcjonowania rodzinnego i społecznego. Asystent pokazuje możliwości rozwiązania problemów, wybrnięcia z trudności, wspiera podczas działania, ale nigdy nie robi niczego za osobę, której udziela wsparcia. Towarzyszy i służy pomocą lecz nie zastępuje.

            Do głównych zadań asystenta rodziny należy:

 • Osobisty kontakt z prowadzonymi osobami/poszczególnymi członkami rodziny,
  w szczególności przez spotkania, które odbywają się w miejscu zamieszkania lub innymi miejscu ustalonym z daną osobą/rodziną;
 • Diagnozowanie sytuacji rodziny w oparciu o rzetelne badanie potrzeb
  i możliwości;
 • Opracowanie pomocowego planu pracy z rodzina i modyfikowanie go w trakcie pracy z rodziną i z jej udziałem;
 • Wspieranie rodziny poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym
  w szczególności w zakresie:
 1. prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi (budowanie prawidłowych więzi między członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych itd.)
 2. promowanie zdrowego stylu życia (edukacja w zakresie higieny osobistej, seksualnej, prawidłowe odżywianie, edukacja w zakresie organizacji czasu wolnego itp.)
 3. gospodarowanie budżetem domowym (planowanie i monitorowanie wydatków przez rodzinę, oszczędne gospodarowanie mediami, dbałość
  o bieżące opłaty itp.)
 • Współpraca z pracownikiem socjalnym oraz innymi specjalistami pracującymi na rzecz poprawy sytuacji rodzinnej.

W ramach Projektu przewidziane są również zajęcia z psychologiem (indywidualne i grupowe) oraz zajęcia terapeutyczne. Organizowane są wyjścia integracyjne dla rodzin, podczas których odbywają się zajęcia dla rodziców, dzieci oraz wspólne spotkania z psychologiem, terapeutą i pedagogiem.

Projekt dostarcza uczestniczącym rodzinom odpowiednich narzędzi i umiejętności, wyćwiczenie ich, co umożliwia dokonanie trwałych zmian w środowisku.

 

 

Copyright © 2019 opsmokotow.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.