Drukuj


 

P A M I Ę T A J,

że na przerwanie przemocy domowej nigdy nie jest za późno.

Przemoc w rodzinie zwana także potocznie przemocą domową to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie na szkodę bliskich lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony ich zdrowia i życia. Działania te naruszają prawa i dobra osobiste członka rodziny (osoby najbliższej, a także innych osób zamieszkujących wspólnie lub wspólnie gospodarujących). Przemoc w rodzinie w szczególności naraża osoby bliskie na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, narusza ich godność osobistą, nietykalność cielesną, wolność i swobodę, w tym również osobiste normy związane z życiem seksualnym. Powoduje szkody na zdrowiu fizycznym, psychicznym, a także wywołuje cierpienie i krzywdy moralne u osób, które jej doznają.

Cechy przemocy domowej:

 •  INTENCJONALNOŚĆ - zamierzone działanie, mające na celu kontrolowanie i podporządkowanie sobie osoby doznającej przemocy w rodzinie;
 •  NIERÓWNOWAGA SIŁ - zdecydowane przewaga jednej ze stron w relacji (fizyczna również, ale przede wszystkim psychiczna);
 •  POWODOWANIE CIERPIENIA I BÓLU - narażanie zdrowia i życia na poważne szkody. Doświadczanie cierpienia i bólu powoduje, że ofiara traci zdolność do samoobrony;
 •  NARUSZANIE PRAW I DÓBR OSOBISTYCH - sprawca wykorzystując przewagę sił narusza podstawowe prawa (np. do stanowienia o sobie, nietykalności cielesnej, godności itp.)

 

Cykl przemocy

1. FAZA NARASTANIA NAPIĘCIA - zwykle trwa najdłużej; jest to faza, gdy do incydentów przemocy prawie wcale nie dochodzi lub są to zachowania nacechowana małą szkodliwością (np. tylko krytyczne uwagi). Jest to okres, gdy w sprawcy kumuluje się napięcie. Niejako "zbiera" on w sobie wszelkie trudne sytuacje, emocje, jakie przeżywa, a z którymi nie może sobie dać rady.


2. FAZA OSTYCH INCYDENTÓW PRZEMOCY (WYBUCHU) - faza trwająca najkrócej; jest to czas gdy dochodzi do gwałtownego wybuchu wszelkich uczuć, najczęściej sprawca wtedy jest najbardziej agresywny, a ofiara wzywa policję na interwencję. Zdarza się, że kobiety będące w związku ze sprawcą już długi okres czasu, znają go tak dobrze, że

są w stanie przewidzieć, kiedy ta faza się zbliża, czasami nawet niejako ją prowokują, by mieć za sobą. Wiedzą bowiem, że po niej nastąpi:


3. FAZA MIESIĄCA MIODOWEGO - faza trwająca z różnym natężeniem w zależności od tego co akurat przeżywa sprawca, jak długo trwa sama przemoc itp. Jest to faza, w której (po rozładowaniu) sprawca czuje się bardzo dobrze i to samo okazuje swoim bliskim - jest czuły, kochający, troszczy się o bliskich, pomaga w domu, kupuje prezenty.

 

RODZAJ PRZEMOCY PRZYKŁADOWE ZACHOWANIA:

Przemoc psychiczna

 •  wyśmiewanie;
 •  narzucanie własnych poglądów;
 •  chłód emocjonalny;
 •  szantaż (w tym emocjonalny);
 •  stała krytyka;
 •  wmawianie choroby psychicznej;
 •  izolowanie od bliskich, znajomych, pracy;
 •  straszenie zrobieniem krzywdy sobie, ofierze, bądź ważnym dla niej osób;
 •  krzywdzenie zwierząt należących do ofiary;
 •  niszczenie ważnych, cennych przedmiotów będących własnością ofiary;
 •  domaganie się bezwzględnego posłuszeństwa;
 •  ograniczanie snu, pożywienia etc.;
 •  wyzywanie;
 •  poniżanie;
 •  upokarzanie;
 •  zawstydzanie;
 •  grożenie, itp.


Przemoc fizyczna

 •  popychanie;
 •  policzkowanie;
 •  szczypanie;
 •  kopanie;
 •  bicie otwarta ręka i pięścią;
 •  duszenie;
 •  rzucanie i bicie przedmiotami;
 •  parzenie;
 •  polewanie substancjami żrącymi;
 •  podtruwanie;
 •  porzucenie w niebezpiecznej okolicy;
 •  nieudzielenie pomocy;
 •  użycie broni;
 •  ciągnięcie za włosy itp.

 

Przemoc seksualna

 •  wymuszanie współżycia seksualnego;
 •  wymuszanie nieakceptowanych form współżycia;
 •  zmuszanie do oglądania materiałów pornograficznych;
 •  zmuszanie do obcowania seksualnego z innymi osobami;
 •  stręczycielstwo;
 •  krytyka zachowań seksualnych i ponizanie w tej sferze życia;
 •  sadystyczne formy współżycia seksualnego;
 •  patologiczna zazdrość itp.

 

Przemoc ekonomiczna

 •  odbieranie zarobionych pieniędzy;
 •  uniemożliwienie podjęcia zatrudnienia;
 •  nie zaspakajanie podstawowych, materialnych potrzeb członków rodziny;
 •  wydzielanie pieniędzy itp.

 

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO SPRAW PRZEMOCY

DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY

 

Z dniem 25 października 2011 r. powołany Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1660/2011 rozpoczął funkcjonowanie Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dzielnicy Mokotów, w skład którego wchodzą przedstawiciele różnych instytucji, placówek, służb i organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.


Przewodniczącą Zespołu jest Pani Alicja Walicka ( od 27 lipca 2013r p.o Izabela Waś-Stelmaszczyk )

Siedziba Zespołu mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów ul. Wiśniowa 37 tel. 22 848 09 24


Zespół Interdyscyplinarny
to grupa specjalistów prezentujących różne dziedziny, współpracujących ze sobą w celu budowania lokalnego systemu wsparcia dla rodziny zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz zsynchronizowania i wypracowania standardów współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych pracujących i zajmujących się problematyką przemocy.


Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (zgodnie z art. 9b.ust 1 pkt. 2 Ustawy o PPwR - nowelizacja) jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 4. rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;
 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.


Zespół Interdyscyplinarny ma prawo przetwarzać dane osobowe w tym dane wrażliwe dotyczące osób objętych procedurą "Niebieskiej Karty", zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W związku z tym może m. in. składać zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przemocy w rodzinie, zawiadamiać Sąd Rodzinny i Nieletnich o nieprawidłowej sytuacji opiekuńczo - wychowawczej dziecka oraz pozyskiwać informacje o członkach rodziny od instytucji i organizacji zaangażowanych w pomoc rodzinie w związku z problemem przemocy.


Akty prawne na podstawie których Zespół Interdyscyplinarny działa i funkcjonuje.

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury ?Niebieskie Karty? oraz wzorów formularzy ?Niebieska Karta?.
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie
 5. Uchwała Nr XVII/329/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 6. Uchwała Nr XXXVI/914/2012 Rady m.st warszawy z dnia 17 maja 2012 w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st Warszawy na lata 2012-2016


Co to jest Niebieska Karta?

W przypadku podejrzenia występowania zjawiska przemocy domowej wszczynana jest procedura ?Niebieskie Karty?. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu właśnie o tą procedurę. Obejmuje ona ogół czynności realizowanych przez służby w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy domowej.

Niebieska Karta to procedura stosowana przez Policję oraz Ośrodek Pomocy Społecznej, Ochronę zdrowia i Oświatę w celu lepszej ochrony osób, które stały się ofiarą przemocy domowej.

Procedura "Niebieskiej Karty" może być wszczęta bez zgody osób zaangażowanych w sytuację przemocy, w tym bez zgody osoby pokrzywdzonej. Jej celem jest zatrzymanie przemocy w rodzinie i uruchomienie zmiany zachowań pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i przywrócenia godności osobom słabszym, narażonym na skrzywdzenie.


Instytucjami uprawnionymi do pomocy w ramach procedury "Niebieska Karta" na terenie Dzielnicy Mokotów są:

 1. Komisariat Policji Warszawa II ul. Malczewskiego 3/5/7
 2. Komisariat Warszawa Wilanów ul. Okrężna 57
 3. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy,

Filia Nr I ul. Iwicka 19

Filia Nr II ul. Bałuckiego 5

 1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00 - 098 Warszawa oraz Dzielnicowy Zespół Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy dla Mokotów, ul. Bachmacka 1.
 2. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przemocy m.st. Warszawy Ul. Belgijska 4
 1. Placówki oświatowe na terenie Dzielnicy (w przypadku, gdy przemocy doświadcza dziecko w wieku szkolnym lub przedszkolnym).
 2. ZOZ Mokotów (w przypadku gdy osoba pokrzywdzona korzysta z pomocy medycznej może oczekiwać zarówno założenia "Niebieskiej Karty" jak również bezpłatnego wydania zaświadczenia o stanie zdrowia - wzór określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010, bez konieczności wykonywania obdukcji).


Niebieskiej Karty nie zastępuje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Wypełnienie Niebieskiej Karty nie jest równoznaczne z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa. Niebieska Karta dokumentuje sytuację, pokazuje skutki i stanowi ważny dowód w sprawie karnej, jednak jeżeli chcesz, aby sprawca został ukarany, potrzebne może być złożenie przez Ciebie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa na Twoją szkodę, chyba że Policja lub prokurator zajmą się sprawą z własnej inicjatywy. Ponadto po wypełnieniu Niebieskiej Karty Twoja sytuacja będzie stale nadzorowana przez Policję lub pracownika socjalnego.


Instytucje i organizacje udzielające pomocy:

 1. Wykaz instytucji i placówek udzielających pomocy osobom doznającym przemocy. ( odnośnik 1)
 2. Wykaz instytucji i organizacji realizujących programy edukacyjno - korekcyjne dla osób stosujących przemoc - oferta ogólnomiejska. (odnośnik 2)
 3. Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dla osób doświadczających przemocy. (odnośnik 3)

OTWÓRZ OCZY- ZAREAGUJ PRZECIWKO PRZEMOCY