Dział Pomocy Specjalistycznej
Dział Pomocy Specjalistycznej PDF Drukuj Email

 

Dział Pomocy Specjalistycznej)
ul. Barłomieja 3
02-683 Warszawa
Czynny w dni robocze w godz.8.00-16.00                           telefon: 22-852-61-30, fax: 22- 857-30-03  

E-mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.        Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kierownik Działu : Bartosz Domański   

 

W Dziale Pomocy Specjalistycznej pracuje 8 asystentów rodziny, 3 psychologów i 3 specjalistów ds. rodzin. Pomoc udzielana

mieszkańcom Dzielnicy Mokotów przez Dział udzielana jest m.in. w ramach

-     Zespołu ds. Asysty Rodziny

-     Zespołu Wsparcia Rodzin.

 

 

Zakres działalności i pomocy, udzielanej przez Zespół ds. Asysty Rodziny:

-     diagnoza środowisk rodzinnych,

-     poradnictwo rodzinne,

-     wspieranie rodzin z dziećmi, osób samotnie wychowujących dzieci, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

-     wspieranie rodzin przeżywających trudności w opiece i wychowaniu dzieci,

-     udzielanie pomocy rodzinom w podejmowaniu działań zmierzających do usamodzielnienia,

-     pomoc w organizacji pracy w domu i czasu wolnego

-     określanie wspólnie z rodzinami planów i celów możliwych do zrealizowania,

-     określanie razem z rodziną jej zasobów i możliwości,

-     pomoc w rozwijaniu umiejętności opiekuńczych, wychowawczych i zawodowych rodziców.

Asystent pracuje z rodzinami w oparciu o zasadę dobrowolności, w miejscu zamieszkania rodziny i za jej zgodą. Pomoc Asystenta jest całkowicie bezpłatna.

 

Asysta rodziny.

        Rodziny objęte asystą rodziny miały zapewnione wsparcie w samodzielnej nauce funkcjonowania codziennego poprzez motywowanie do działań związanych z załatwianiem spraw urzędowych, zdrowotnych, jak również poprzez edukację w zakresie utrzymywania czystości i porządku w domu, gotowania, prania, przez wspieranie w funkcjach wychowawczo - opiekuńczych, aktywizację zawodową, dbania o wygląd i higienę osobistą. Działania te mają na celu poprawienie i dalsze motywowanie rodziny i wzmacnianie jej w pełnieniu prawidłowych ról zarówno w środowisku rodzinnym, społeczności lokalnej i w społeczeństwie. Realizacja planów pracy z rodziną przy pomocy asystentów rodziny sprzyja także aktywizacji zawodowej i podejmowaniu legalnego zatrudnienia, co w konsekwencji prowadzić ma do usamodzielnienia i pełnej reintegracji.

Asystenci zajmują się wspieraniem rodzin poprzez osobisty kontakt z członkami rodziny, w szczególności przez spotkania, które odbywają się w miejscu zamieszkania lub innymi miejscami, ustalonymi z rodziną. Zajmują się także m.in.:

-         diagnozowaniem sytuacji rodziny w oparciu o rzetelne badanie potrzeb i możliwości;

-         opracowaniem pomocowego planu pracy i modyfikowanie go w trakcie pracy z rodziną i z jej udziałem;

-         wspieraniem rodziny poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym

w szczególności w zakresie prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi (budowanie prawidłowych więzi między członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych itd.); promowania zdrowego stylu życia (edukacja w zakresie higieny osobistej, seksualnej, prawidłowe odżywianie, edukacja w zakresie organizacji czasu wolnego itp.); gospodarowania budżetem domowym (planowanie i monitorowanie wydatków przez rodzinę, oszczędne gospodarowanie mediami, dbałość o bieżące opłaty itp.).

Asystenci współpracują z pracownikami socjalnymi oraz innymi specjalistami zajmującymi się danymi rodzinami.


 

Wsparcie psychologiczne

 

          W ramach ZWS można uzyskać wsparcie i pomoc psychologiczną. W zespole pracuje 3 psychologów w tym jeden psycholog dziecięcy, są to osoby z bogatym doświadczeniem zawodowym.

 

Psycholodzy na terenie Ośrodka prowadzą: wsparcie, terapię, poradnictwo, coaching, a także w sytuacjach kryzysowych przeprowadzają interwencje, również w terenie.

 

Nasi specjaliści pracują głównie w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

 

Komu pomagamy:

 

Z wsparcia psychologicznego mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy Mokotowa, którzy są w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności:

 •              członkom rodzin dotkniętych przemocą domową i jej skutkami;
 •              osobom w depresji;
 •              osobom, które nie mogą sobie poradzić z lękiem;
 •              ofiarom i świadkom gwałtów, napadów;
 •              ofiarom, świadkom i uczestnikom wypadków drogowych, pożarów, katastrof przemysłowych  i naturalnych i   innych nieszczęśliwych wypadków;
 •              osobom mającym myśli samobójcze;
 •              osobom po próbach samobójczych oraz ich rodzinom;
 •              osobom przeżywającym żałobę i żal po stracie;
 •              osobom, które utraciły pracę;
 •              osobom, które zachorowały na ciężką, nieuleczalną chorobę;
 •              osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, z problemami osobistymi;
 •              osobom doświadczającym innych zdarzeń, które powodują trudności w codziennym funkcjonowaniu;
 •              bliskim osób doświadczających wszystkich tych zdarzeń.

 

Pomagamy również osobom, które chcą coś zmienić w życiu na lepsze i chcą się rozwijać.

 

Ponadto psycholodzy prowadzą szkolenia i warsztaty zarówno dla klientów Ośrodka jak i dla przedstawicieli służb pracujących z rodzinami i mieszkańcami Mokotowa.

 

Gdzie można nas znaleźć ?

 

Porady odbywają się w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w siedzibie Działu Pomocy Specjalistycznej przy ul. Bartłomieja 3.

 

Dokładniejsze informacje można uzyskać pod numerami telefonów : 22 852 61 30 .

 

 

 

Poradnictwo rodzinne

       Pomoc Ośrodka Pomocy Społecznej na rzecz rodzin kojarzona była głównie z pracą socjalną i przyznawaniem pomocy finansowej. Zmieniające się społeczeństwo i problemy społeczne powodują potrzebę i konieczność dostosowywania form pomocy do problemów rodzin, które niejednokrotnie utrzymują dobrą kondycję finansową, a mają problemy natury społecznej, rodzinnej, opiekuńczej i wychowawczej, a którymi nie mogą sobie poradzić. Powodów tej sytuacji jest wiele i choć pojęcie "zmieniające się warunki życia" jest bardzo pojemne, najlepiej oddaje sens sytuacji.

Zmiany na rynku pracy, niestabilność zatrudnienia, pogłębiające się różnice w wynagrodzeniach, wydłużenie wieku emerytalnego, zmiany w strukturze rodzin i inne przyczyny, zachodzące na siebie, mogą powodować pewnego rodzaju bezsilność w osobach mniej elastycznych, słabiej dostosowujących się do przyspieszającego świata. Pomimo często dobrych intencji często zdarza się, że rodziny nie mogą poradzić sobie ze swoimi problemami, tracą umiejętność rozmawiania we własnym gronie o trudnościach, a tym samym wypracowywania własnych, indywidualnych modeli radzenia sobie z kryzysami. Na tym też polega kryzys dzisiejszej rodziny, która często nie ma sama w sobie oparcia w trudnych chwilach, co w konsekwencji powodować może konflikty, przemoc i inne dysfunkcje a w konsekwencji jej rozpad.

Mając powyższe na uwadze istnieje potrzeba udzielania zainteresowanym profesjonalnego poradnictwa rodzinnego.

Poradnictwo rodzinne udzielane jest:

1.            rodzinom uwikłanym w przemoc;

2.            rodzinom z trudnościami wychowawczymi i opiekuńczymi;

3.            rodzinom z problemem uzależnienia;

4.            osobom, które nie radzą sobie w wypełnianiu podstawowych ról w rodzinie i społeczeństwie;

 

Kwestie, jakimi zajmuje się specjalista pracy z rodziną w ramach poradnictwa:

- przemoc w rodzinie, uzależnienia;

- rozwój kompetencji opiekuńczo - wychowawczych;

- konflikt małżeński, okołorozwodowy;

- zagrożenie bezpieczeństwa dzieci;

Poradnictwo rodzinne przyjmuje formę porad indywidualnych, rodzinnych (praca z całą rodziną) oraz grupowych (grupy wsparcia, szkolenia, warsztaty) w siedzibie instytucji lub miejscu zamieszkania klientów.

Ze wsparcia Specjalisty pracy z rodziną może skorzystać każda osoba, która uzna, że potrzebna jest jej fachowa, profesjonalna pomoc, która jest zmotywowana do podjęcia działań na rzecz polepszenia swojej sytuacji rodzinnej.

Poradnictwo rodzinne realizowane jest przez specjalistów pracy z rodziną współpracujących z psychologami, mediatorami, pracownikami socjalnymi i innymi osobami pracującymi z rodziną.

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z Działem Pomocy Specjalistycznej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, który ma swoją siedzibę przy ul. Bartłomieja 3 lub dzwoniąc pod nr tel. (22) 852 61 30

  

 

.........................................................................................................................................................

 

Poprawiony: środa, 13 marca 2019 15:31
 
Copyright © 2021 opsmokotow.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.